รับ,สร้าง,บ้าน,รับ,เหมา,ก่อสร้าง,รับ,ออกแบบ,บ้าน ด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกร,สร้างบ้านตามงบประมาณของท่าน ด้วยระบบ 3D (3มิติทุกมุมมอง),ยื่นแบบก่อสร้างและรายการคำนวน ให้หน่วยงานของรัฐ,ประเมินราคาก่อสร้างบ้าน เพื่อการขอสินเชื่อ ทุกธนาคาร,ปรับเปลี่ยนวัสดุประตูหน้า-ต่าง งานกระเบื้อง งานสุขภัณฑ์ได้ตามความต้องการ,สร้างบ้าน ด้วยวัสดุคุณภาพ SCG ,การกำหนดราคาวัสดุชัดเจน ราคาไม่บานปลาย,เซ็นต์รับรองโครงสร้างของบ้าน,สร้างบ้านแบบมาตฐาน ของ กรมโยธา,รับประกันผลงานหลังการก่อสร้าง

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

เอกสารที่จะต้องใช้ในการขอกู้ซื้อที่ดินเอกสาร หลักฐานที่ผู้กู้จะต้องเตรียมพร้อมก่อนไปยื่นกู้ สถาบันการเงินมักจะกำหนดให้ผู้กู้เตรียมเอกสาร หลักฐานที่ใช้จะใช้ประกอบในการขอกู้ไปให้ครบถ้วน หลักๆ คือ หลักฐานประจำตัว,หลักฐาน เกี่ยวกับรายได้, หลักฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย และ หลักฐานอื่นๆ ดังนี้

1.หลักฐานส่วนตัว ประกอบด้วย

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- บัตรประจำตัว

- ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าหรือใบมรณบัตร

- สำเนาเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

2.หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

2.1.กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

- ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง

- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

2.2กรณีประกอบอาชีพอิสระต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

- สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

- -บัญชีเงินฝาก พร้อม Statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน 

- หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ

หลักฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย ประกอบด้วย

- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

- แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน

- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญามัดจำ

- กรณี เป็นการซื้อห้องชุด ต้องมีสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุดรายละเอียดทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลางหลักฐานอื่นๆ ส่วนใหญ่ธนาคารจะแจ้งให้กับผู้กู้ทราบ หรือในกรณีที่มีการกู้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการซื้อบ้าน เช่นกรณี

1.ขอกู้เพื่อการปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

- แบบก่อสร้างอาคาร

- หนังสืออนุญาตปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร

- หนังสือสัญญาจ้างปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร เป็นต้น

2.กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

- สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม

- Statement การผ่อนชำระค่างวด ใน 6 เดือนสุดท้าย ตรงนี้สำคัญเพราะจะเป็นวัติการผ่อนชำระเงินกู้ของตัวคุณเองหากมีประวัติที่ดีการอนุมัติก็จะเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และกรณีมีผู้กู้ร่วม ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานส่วนตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วมไปด้วย

ในขั้นตอนการเตรียมหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ท่านจะต้องเตรียมให้ครบถ้วนเพราะจะมีผลกับการพิจารณาอนุมัติของแบงก์ หากในวันที่ยื่นกู้เอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่อาจจะไม่รับเรื่อง หรืออาจรับเรื่องไว้และให้ผู้ขอกู้นำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติม ซึ่งผู้ขอกู้ควรจะนำมาให้เจ้าหน้าที่ภายใน 3 วัน เพื่อจะไม่ทำให้การวิเคราะห์และอนุมัติเงินกู้ล่าช้าออกไป เพราะฉะนั้นการอนุมัติเงินกู้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสารให้ครบด้วย

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่