hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

แบบบ้านเพื่อประชาชนชุดที่2 -บ้านโมกหลวง 067

จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ร่วมกับ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ภายใต้นโยบาย
 

 "ทั้งชีวิต...เราดูแล" ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่