รับ,สร้าง,บ้าน,รับ,เหมา,ก่อสร้าง,รับ,ออกแบบ,บ้าน ด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกร,สร้างบ้านตามงบประมาณของท่าน ด้วยระบบ 3D (3มิติทุกมุมมอง),ยื่นแบบก่อสร้างและรายการคำนวน ให้หน่วยงานของรัฐ,ประเมินราคาก่อสร้างบ้าน เพื่อการขอสินเชื่อ ทุกธนาคาร,ปรับเปลี่ยนวัสดุประตูหน้า-ต่าง งานกระเบื้อง งานสุขภัณฑ์ได้ตามความต้องการ,สร้างบ้าน ด้วยวัสดุคุณภาพ SCG ,การกำหนดราคาวัสดุชัดเจน ราคาไม่บานปลาย,เซ็นต์รับรองโครงสร้างของบ้าน,สร้างบ้านแบบมาตฐาน ของ กรมโยธา,รับประกันผลงานหลังการก่อสร้าง

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

ระบบบำบัดน้ำเสีย

Waste Water Treatment ระบบบำบัดน้ำเสีย

ณ ความสูงสองหมื่นฟุตเหนือพื้นโลก โมเลกุลของน้ำได้เปลี่ยนจาก ไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำ และเป็นฝนตกลงสู่พื้นโลก น้ำฝนเหล่านี้จะไหล ผ่านพื้นที่รับน้ำ และลำน้ำบนภูเขาก่อนไหลลงสู่ แม่น้ำ และแหล่งเก็บกักน้ำ ซึ่งเราอาศัยใช้ประโยชน์เป็น น้ำดิบในการผลิตน้ำประปา สำหรับใช้ใน กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน หลังจากนั้นน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว จะเป็นน้ำเสียไหลลงสู่ท่อ รวบรวมน้ำเสีย และแหล่งน้ำธรรมชาติโดยตรง หรือส่งไปบำบัดยังโรงบำบัดน้ำเสียต่อไป





ความสำคัญของระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงบำบัดน้ำเสียเป็นสถานที่รวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือน แหล่งพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และสถาบัน เข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบต่าง ๆ เพื่อกำจัดมลสารที่อยู่ในน้ำเสีย ให้มีคุณภาพดีขึ้น และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม โดยรอบ โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือบางส่วน ยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ ในด้านการ เกษตร อุตสาหกรรม และอื่นๆ

แม้ว่าน้ำจะเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีการใช้ซ้ำหลายครั้งวนเวียนเป็นวัฏจักร และมีกระบวนการ ทำให้สะอาดโดยตัวมันเอง (Self Purification) แต่กระบวนการนี้ก็มีขีดความสามารถจำกัดในแต่ละแหล่งน้ำ ดังนั้น การบำบัดน้ำเสีย จึงเป็นกลไกสำคัญอันหนึ่ง ที่จะช่วยลดภาระของ แหล่งน้ำใน การทำความสะอาด ตัวเองตามธรรมชาติ และช่วยป้องกันมิให้สารมลพิษปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำดิบใน การผลิตน้ำประปา



การรวบรวมน้ำเสีย

ระบบท่อระบายน้ำเป็นระบบท่อที่มีการเชื่อมโยงเป็น เครือข่ายที่ซับซ้อนทำหน้าที่รวบรวม น้ำเสีย จากที่พักอาศัย อุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม และสถาบัน ให้ไหลไปตามท่อระบายน้ำซึ่งวางอยู่ใต้ดินไปสู่ระบบบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยปริมาณน้ำเสีย ที่เกิดขึ้นจะใกล้เคียงกับอัตราการใช้น้ำในชุมชนนั้นๆ และการไหลของน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จะแปรผันตามช่วง การใช้น้ำในแต่ละวัน และแปรผันตามฤดูกาลในแต่ละปี ทั้งนี้ระบบท่อระบายน้ำ จะต้องมีความสามารถใน การรองรับน้ำที่ไหลเข้าท่อระบายน้ำได้ทั้งหมด โดยไม่ก่อให้เกิดการรั่วซึมหรือทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นภายในชุมชน





Read more: http://www.novabizz.com/CDC/System/Waste_Water_Treatment.htm#ixzz29VdgX1r0

 
บทความที่เกี่ยวข้อง

ระบบบำบัดน้ำเสีย




hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่