hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

ใบจอง (น.ส.2)

1.   ใบจอง (น.ส.2)  หมายความถึง หนังสือแสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราวเป็นหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ทางราชการออกให้เนื่องจากการจับจองตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ยังไม่ให้สิทธิ์ครอบครองในที่ดินโดยสมบูรณ์ เพราะเป็นการอนุญาตให้ผู้จับจองที่ดินเข้าทำประโยชน์เป็นการชั่วคราว หากเห็นว่าผู้ที่เข้าครอบครองทำประโยชน์นั้นไม่ได้ทำประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนด หรือเข้าทำประโยชน์แล้วทำประโยชน์ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ทางราชการก็จะให้ผู้นั้นหมดสิทธิ์ในที่ดินและจะนำไปจัดให้บุคคลอื่นต่อไป ผู้มีชื่อในใบจองจึงยังไม่ใช่เจ้าของ จะนำไปจดทะเบียนขายไม่ได้ จำนองไม่ได้ เว้นแต่การโอนทางมรดก เมื่อทำประโยชน์ในใบจองเสร็จนำไปออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้แล้วแต่กรณี สำหรับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกจากใบจองต้องห้ามโอนภายใน 10 ปี (บางกรณีห้ามโอนภายใน 5 ปี หรือไม่ให้โอนเลย)

บทความที่เกี่ยวข้อง

เอกสารสิทธิที่ดิน แต่ละประเภท


01.ใบจอง (น.ส.2)

02.นังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก)

03.ใบไต่สวน (น.ส.5)

04.โฉนดที่ดิน

05.เอกสารสิทธิ ภ.บ.ท. 5

06.เอกสารสิทธิ .ส.น. 5

07.เอกสารสิทธิ .ค. 3

08.เอกสารสิทธิ .ท.ก.

09.เอกสารสิทธิ ส.ป.ก

10.แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่