รับ,สร้าง,บ้าน,รับ,เหมา,ก่อสร้าง,รับ,ออกแบบ,บ้าน ด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกร,สร้างบ้านตามงบประมาณของท่าน ด้วยระบบ 3D (3มิติทุกมุมมอง),ยื่นแบบก่อสร้างและรายการคำนวน ให้หน่วยงานของรัฐ,ประเมินราคาก่อสร้างบ้าน เพื่อการขอสินเชื่อ ทุกธนาคาร,ปรับเปลี่ยนวัสดุประตูหน้า-ต่าง งานกระเบื้อง งานสุขภัณฑ์ได้ตามความต้องการ,สร้างบ้าน ด้วยวัสดุคุณภาพ SCG ,การกำหนดราคาวัสดุชัดเจน ราคาไม่บานปลาย,เซ็นต์รับรองโครงสร้างของบ้าน,สร้างบ้านแบบมาตฐาน ของ กรมโยธา,รับประกันผลงานหลังการก่อสร้าง

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

เริ่มต้นสร้างบ้าน


ขั้นตอนสำหรับการสร้างบ้าน

ขั้นตอนที่หนึ่ง : ติดต่อ สถาปนิก/บริษัทออกแบบขั้นตอนนี้เริ่มต้นโดยคุณจะต้องติดต่อกับบริษัทที่รับ รับสร้างบ้าน หรือติดต่อสถาปนิก

ข้อสำคัญที่สุดคือต้องบอกความต้องการโดยละเอียดแก่สถาปนิกเพื่อให้เกิดความ เข้าใจที่ตรงกัน โดยสถาปนิกจะคิดค่าออกแบบเป็นเปอร์เซนต์ตามงบประมาณการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดโดยสมาคมสถาปนิกสยาม

โดยสำหรับอาคารประเภทบ้านพักอาศัยดังนี้
- งบประมาณก่อสร้าง ไม่เกิน 10 ล้านบาท จะคิดค่าออกแบบ 7.5% ของงบประมาณ
- การตกแต่งภายใน ถ้างบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 10ล้าน จะคิดค่าออกแบบ 10% ของงบประมาณ


ถ้างบประมาณมากกว่านี้ สัดส่วนของค่าออกแบบ ทั้ง 2 ชนิดก็จะลดลง
แต่ก็ใช่ว่าราคานี้จะเป็นราคาที่ตายตัว เป็นแค่ราคาคากลางที่ทางสมาคมเค้ากำหนดมาเท่านั้นเอง ส่วนใหญ่

ค่าออกแบบหรือเขียนแบบนั้น จะเป็นเรื่องของการตกลงราคาที่พึงพอใจกันระหว่าง สถาปนิกและเจ้าของบ้าน


โดยขั้นตอนของการออกแบบและตกแต่งภายใน จะเป็นแบ่ง 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.ขั้นตอนการให้คำปรึกษา 
ขั้นตอนนี้เป็นการพบปะพูดคุยกันระหว่างนักออกแบบและลูกค้า เพื่อรวบรวมข้อมูลและความต้องการของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ก็จะมีการพูดคุยกันมากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อดูความสามารถและรูปแบบงานของผู้ออกแบบและดูว่าสามารถทำงานร่วมกันได้ หรือไม่ ส่วนมากขั้นตอนนี้นักออกแบบจะไม่เก็บค่าบริการหรือคิดค่าบริการเพียงเล็ก น้อย เนื่องจากเป็นขั้นตอนการพิจารณาว่าจะรับงานหรือไม่

2.ขั้นการวางผัง และแนวความคิด 
นักออกแบบจะนำเสนอภาพรวมคร่าวๆ ของบ้านในด้านแนวความคิด รูปแบบและการแบ่งพื้นที่ใช้สอย เพื่อให้ลูกค้ามองเห็นภาพรวมว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ และมีการแก้ไขและพัฒนาไปสู่แบบร่างขั้นต่อไป

3.ขั้นการพัฒนาแบบร่างขั้นต้น
สำหรับขั้นตอนนี้นักออกแบบจะนำแนวความคิดและภาพรวมที่ได้จากขั้นตอนที่แล้ว มาพัฒนาโดยอาจจะนำเสนอในรูปแบบของหุ่นจำลอง( Model ) ภาพร่าง( Sketch ) หรือ รูปทัศนียภาพ( Perspective ) เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจแบบได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น และสิ่งที่ลูกค้าต้องการปรับปรุงและเพิ่มเติมในแบบไปพัฒนาต่อ

4.ขั้นการพัฒนาแบบร่างขั้นสุดท้าย
ขั้นตอนนี้นักออกแบบจะนำเสนองานในรูปแบบที่เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นด้วยการทำ หุ่นจำลอง( Model ) หรือ รูปทัศนียภาพ( Perspective )แสดงรายละเอียดของมุมมองต่าง ๆ ในบ้าน เพื่อให้ลูกค้าได้แก้ไขในรายละเอียด

5.ขั้นการกำหนดวัสดุตกแต่งภายใน
ขั้นตอนนี้นักออกแบบจะนำข้อมูลของวัสดุมาให้ลูกค้าเลือกอ้างอิงจากแบบร่าง ครั้งก่อน โดยการจัดทำเป็นแผ่นกำหนดวัสดุตกแต่ง หรือ Material Board เพื่อให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบและเลือกดูได้ตามความพอใจ

6.ขั้นการเขียนแบบรายละเอียด
ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 20-30 วันเนื่องจากนักออกแบบจะนำแบบร่างและรายการวัสดุที่ลูกค้าได้เลือกมาอ้างอิง เพื่อเขียนแบบรายละเอียดและส่งให้ลูกค้าตรวจดูเพื่อแก้ไขและพิจารณาก่อนจะ ดำเนินการเขียนแบบจริง


หลังจากได้คุยกับสถาปนิกแล้วสถาปนิกและวิศวกร จะร่วมกันเขียนแบบและปรับปรุง แบบบ้านจนเป็นที่พอใจของเจ้าของบ้าน หลังจากนั้นต้องนำไปขออนุญาตจากทางเทศบาล โดยต้องกรอกเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ กรอกคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1) , แบบแปลนแผนผัง จำนวน 5 ชุด,หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ สถาปนิก และ วิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาต ,สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง ,สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของ

ขั้นตอนการปลูกสร้าง เป็นขั้นตอนที่ลูกค้าจะได้เห็นงานจริง ตั้งแต่เริ่มต้น โดยในขั้นตอนนี้ สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบรวมทั้งเจ้าของบ้านจะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจใน รายละเอียด โดยสถาปนิกจะต้องคอยควบคุมดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามแบบที่และ ให้คำปรึกษาแก่ผู้รับเหมาเมื่อเกิดปัญหาในการก่อสร้างหน้างาน โดยจะแบ่งตัวอย่างขั้นตอนการก่อสร้าง คือ

ขั้นตอนที่ 1 ตอกเข็มหล่อฐานราก คานคอดิน และ ตั้งเสาชั้นล่าง

ขั้นตอนที่ 2 หล่อคานชั้นบน และเสาสำหรับรับ หลังคาชั้น 2

ขั้นตอนที่ 3 มุงหลังคา ก่ออิฐผนัง ฉาบปูน ติดตั้ง วงกบ ใส่ฝ้าเพดาน

ขั้นตอนที่ 4 ปูวัสดุพื้น ติดตั้งประตู หน้าต่าง ติด ตั้งระบบท่อน้ำ

ขั้นตอนที่ 5 บุผนังกระเบื้อง,ติดตั้งสุขภัณฑ์,ทาสี,เดินสายไฟ,ติดตั้งดวงโคม,เก็บรายละเอียดhatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่