รับ,สร้าง,บ้าน,รับ,เหมา,ก่อสร้าง,รับ,ออกแบบ,บ้าน ด้วยทีมงานสถาปนิกและวิศวกร,สร้างบ้านตามงบประมาณของท่าน ด้วยระบบ 3D (3มิติทุกมุมมอง),ยื่นแบบก่อสร้างและรายการคำนวน ให้หน่วยงานของรัฐ,ประเมินราคาก่อสร้างบ้าน เพื่อการขอสินเชื่อ ทุกธนาคาร,ปรับเปลี่ยนวัสดุประตูหน้า-ต่าง งานกระเบื้อง งานสุขภัณฑ์ได้ตามความต้องการ,สร้างบ้าน ด้วยวัสดุคุณภาพ SCG ,การกำหนดราคาวัสดุชัดเจน ราคาไม่บานปลาย,เซ็นต์รับรองโครงสร้างของบ้าน,สร้างบ้านแบบมาตฐาน ของ กรมโยธา,รับประกันผลงานหลังการก่อสร้าง

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

ขั้นตอนการขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการดำเนินงาน การขอใช้น้ำประปา


1. ผู้ขอใช้น้ำต้องนำเอกสารมายื่นคำขอใช้น้ำ ณ สำนักงานประปาปากท่อหรือศูนย์บริการร่วมฯ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการกรอกข้อมูลลงในแบบคำขอใช้น้ำ

2. สำนักงานฯ จะส่งช่างไปทำการสำรวจในจุดที่ท่านขอใช้น้ำ เพื่อจัดทำแบบการติดตั้งประปาและจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายดังนี้

2.1 กรณีอยู่ในส่วนเหมาจ่าย (ระยะทางจากท่อเมนถึงจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำไม่เกิน 10 เมตร)

- มาตรวัดน้ำขนาด ø ½ นิ้ว. ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท

- ส่วนภายใน (ขารับมาตรฯ) เป็นเงิน 434 บาท

- เงินประกันการใช้น้ำ เป็นเงิน 428 บาท (รวมVAT)

- มาตรวัดน้ำขนาด ø ¾ นิ้ว. ค่าธรรมเนียม 3,500 บาท

- ส่วนภายใน (ขารับมาตรฯ) เป็นเงิน 620 บาท

- เงินประกันการใช้น้ำ เป็นเงิน 642 บาท (รวมVAT)


2.2 กรณีมีการวางท่อเมนจากท่อเมนจ่ายน้ำไปยังจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำมีระยะทางเกินกว่า 10 เมตร ในส่วนที่เกินคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่ใช้จริงต่อเมตร เช่น ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ø ½ นิ้ว.ระยะทางจากท่อเมนถึงจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำ 15 เมตร. คิดดังนี้

- 10 เมตรแรกคิดตามอัตราเหมาจ่ายข้างต้น

- 5 เมตรที่เหลือคิดตามราคาที่เป็นจริงในการใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นราคาต่อเมตร(หมายเหตุระยะเวลาในการสำรวจ 15 – 20 วัน)3. เมื่อสำนักงานฯ สำรวจ – ออกแบบแล้วจะส่งใบแจ้งราคาค่าติดตั้งฯ ไปให้ผู้ขอฯ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการชำระเงินฯ ภายในกำหนด 60 วัน(หมายเหตุ ระยะเวลาในการทำประมาณการ 5 – 7 วัน)


4. หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว สำนักงานฯ จะได้ไปติดตั้งประปาให้ผู้ขอฯ ภายใน 2 – 5 วันแต่หากมีระยะวาง ท่อเกิน 10 เมตรใช้เวลาประมาณ 5 – 10 วัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเกี่ยวกับงานประปา

01.เรื่องเกี่ยวกับน้ำประปา

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่