hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่

การติดตั้งบ่อเกรอะ-บ่อซึม

น้ำที่ผ่านการใช้ในการอุปโภคและบริโภคแล้วภายในครัวเรือนของเรานั้น จะแปรสภาพกลายเป็น น้ำเสีย เนื่องจากมีการปนเปื้อน สิ่งสกปรกต่าง ๆ โดยทั่วไป น้ำเสียจะแบ่งได้เป็น 2ประเภทคือ

1. น้ำทิ้ง (Waste Water)
คือ น้ำเสียจากการชำระล้างอาบน้ำ โดยจะระบายสู่สาธารณะโดยแรงโน้มถ่วง โดยท่อควรมีความลาดเอียงอย่างน้อย 1:100 รวมทั้ง ต้องมีท่ออากาศ เพื่อให้อากาศในท่อ มีทางระบาย เพื่อการไหลที่ดี และมีจุดเปิด (Clean Out) เพื่อทำความสะอาดในกรณี เกิดการ อุดตัน บริเวณจุดหักจุดเลี้ยวของท่อส่วนน้ำทิ้ง จากครัวนั้น ควรมีบ่อดักขยะ และไขมัน (Grease Trap) ก่อนระบายสู่ทางสาธารณะ เพื่อป้องกันการอุดตัน

2. น้ำโสโครก (Soil Water)
คือ น้ำเสียรวมไปถึงสิงปฏิกูลจากสุขภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นโถส้วม โถปัสสาวะ ส่วนมากท่อจะแยกออกจากน้ำทิ้ง เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น โดยน้ำโสโครก จะต้องมีการบำบัดก่อนระบายสู่สาธารณะ ตามมาตรฐาน หรือกฏกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538)

ระบบบำบัดน้ำเสีย (WastewaterTreatment System) มีหน้าที่หลักคือ บำบัดน้ำเสียโดยระบบที่นิยมใช้คือ Activated Sludge เป็นการใช้จุลชีพทำหน้าที่ ย่อยสลายของเสียในน้ำ โดยน้ำเสียที่บำบัด เรียบร้อยแล้วนั้น จะสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น การรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

ในปัจจุบันนี้ระบบบำบัดน้ำเสียภายในครัวเรือนสามารถทำได้สองทาง ทางแรกก็คือการทำ บ่อเกรอะ-บ่อซึม ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วไปและมีมานานแล้ว มีรายละเอียดวิธีการก่อสร้างและวิธีบำบัดน้ำเสียดังนี้

วิธีการก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึม คือ การใช้ถังคอนกรีตสำเร็จรูป ทรงกระบอก มาต่อ ๆ กัน ฝังในดิน จำนวน 2 บ่อ บ่อที่ 1 รับน้ำมาจากแหล่งน้ำเสียต่าง ๆ แล้วจะมีการบำบัด โดยธรรมชาติ น้ำส่วนที่ล้นออกมาจากถังที่ 1 จะเข้าไปในถังที่ 2 คือ บ่อซึม แล้วจะมีการกระจายน้ำออกไปตามดินโดยรอบ
ข้อเสียของการใช้บ่อเกรอะบ่อซึม คือ จะต้องตั้งอยู่ห่างจาก แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั่วไปค่ะ เพราะความสกปรก จะกระจายมาตามดินได้ และในกรณีที่มีน้ำใต้ดินสูง ก็ไม่อาจใช้บ่อเกรอะและบ่อซึม ได้เพราะน้ำในบ่อซึม จะไม่สามารถซึมออกไปในดินได้ และเมื่อถึงเวลาเต็ม จะต้องมีการดูดสิ่งปฏิกูลจากบ่อเกรอะออกไปทิ้งด้วยมิฉะนั้นจะใช้งานไม่ได้

จะเห็นได้ว่าถึงแม้ บ่อเกรอะ-บ่อซึม จะมีผู้ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่ก็มีปัญหาและรายละเอียดปลีกย่อยที่ยังแก้ไขไม่ได้อยู่นะคะ ดังนั้นในปัจจุบันนี้จึงได้มีวัสดุชนิดใหม่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั้น วัสดุชนิดนั้นก็คือ บ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป นั่นเอง
บทความที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเกี่ยวกับงานประปา

01.เรื่องเกี่ยวกับน้ำประปา

hatyai homeguide

hatyai homeguide
รับสร้างบ้าน หาดใหญ่